انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم در سال ۱۳۵۰ با نام انستیتو تحقیقات بیولوژی و تولید مثل انسانی زیر نظر معاونت بهداشت و تنظیم خانواده وزارت بهداری وقت تأسیس گردید. سپس زیر نظر شبکه بهداری و با نام انستیتو غدد داخلی و متابولیسم مشغول فعالیت شده است. از سال ۱۳۶۸ پس از انحلال مناطق بهداری تهران این واحد زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. از سال ۱۳۸۹ با دریافت موافقت اصولی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مرکز تحقیقات غدد به عنوان واحد پژوهشی به زیر مجموعه انستیتو غدد اضافه گردید و در سال ۱۳۹۲ موافقت قطعی را به دست آورد.
 
فعالیتهای این مرکز در زمینه آموزش شامل  تربیت دستیاران فوق تخصصی غدد، تربیت دستیاران داخلی و دانشجویان پزشکی، آموزش بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن غدد و متابولیسم و آموزش مداوم است.
این مرکز در زمینه پژوهش به  طراحی و انجام پروژه های پژوهشی در حیطه بیماریهای غدد و متابولیسم در مرکز تحقیقات غدد (پژوهشکده غدد) می پردازد.

Template settings