دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

پروژه های در حال اجرا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱ | 
 
 
 
ردیف عنوان طرح های در حال اجرا مجری طرح سال تصویب
1 بررسی روایی و پایایی ترجمه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران آکرومگالی دکتر ناهید هاشمی مدنی 98
2 بررسی ارتباط شاخص های آنتروپومتریک با بروز سرطان در یک جمعیت ایرانی: آنالیز مطالعه کوهورت گلستان در فاصله سالهای 1383-1397 دکتر محمدابراهیم خمسه 98
3 بررسی فراوانی میکروبیوتا غالب مرتبط با متابولیسم اسیدآمینه های شاخه دار، آروماتیک و گلوتامات در فلور روده افراد پیش دیابتی و مبتلا به دیابت نوع 2 در مقایسه با افراد سالم. دکتر ناهید صفری علی قیارلو 97
4 بررسی بیان ژن های IL-13 و IL-37 در بافت چربی احشایی در زنان چاق و نرمال دکتر مریم هنردوست 97
5 بررسی تغییرات ژنتیکی ایجاد شده در سطح کل اگزون های بیمار ایرانی مبتلا به بیماری نادر تومور کلسینوزیز به منظور معرفی جهش های ایجاد کننده بیماری در نژاد ایرانی دکتر مریم هنردوست 97
6 بررسی ارتباط مولکولی میان بیان ژن های VEGFR1, VEGF و VEGFR2 و الگو های مختلف چرخش بند ناف در دو گروه زنان باردار نرمال و مبتلا به دیابت حاملگی دکتر مریم هنردوست 97
7 بررسی اثرات ضد سرطانی باکتری های لاکتوباسیلوس کازئی سویه ATCC-393 و لاکتوباسیلوس رامنوسوس سویه GGبر روی آپوپتوز و چرخه سلولی رده سلولی B-CPAP سرطان تیروئید در مقایسه با سلولهای فیبروبلاست دکتر مریم هنردوست 97
8 ارتباط میزان بافت چربی احشایی با سایتوکاین التهابی اینترلوکین 17 و بیماری کبد چرب غیر الکلی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد غیر دیابتی همسان سازی شده دکتر محمد ابراهیم خمسه 96
9 بررسی مارکرهای آنژیوژنز در سرم و بافت بیماران مبتلا به تومورهای فاقد عملکرد هیپوفیز مراجعه کننده به بیمارستان فیروزگر در سال 95-96 دکتر محمد ابراهیم خمسه 96
10 بررسی رابطه میان بروز موتاسیون ژن BRAF و میزان بیان نسبی ژنهای TSHRو HMGA2 در سطح mRNA در نمونه های آسپیراسیون سوزنی بیماران دارای ندول غیرعملکردی تیرویید با هدف تشخیص بدخیمی های تیرویید در نتایج سیتولوژی بینابینی دکتر محمد ابراهیم خمسه 96
11 مقایسه فراوانی ندول های تیروِیید در بیماران سندرم متابولیک و گروه کنترل در بیماران مراجعه کننده به پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1396 دکتر ایرج حیدری 96
12 مقایسه سطح سرمی IL-17وhs-CRP دردیابت بارداری حاصل از حاملگی با روشهای کمک باروری و حاملگی خودبخودی دکتر محمد ابراهیم خمسه 95
13 بررسی ارتباط بین فاکتورهای غذائی و سطح سرمی آنزیم های کبدی در بیماران مبتلا به هیپرگلیسمی (دیابت و پیش دیابت) دکتر فریبا علائی شهمیری 95
14 بررسی دمانس بیماران مبتلا به دیابت نوع د مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1395 دکتر فاطمه گل گیری 95
15 تفاوت فراوانی بیماری کبد چرب غیرالکلی، فیبروز کبدی و فاکتورهای پیش بینی کننده در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد غیردیابتی همسان سازی شده از نظر سن و جنس و BMI دکتر محمد ابراهیم خمسه 95
16 ارزیابی سطح سرمی (NGAL) Neutropil Gelatinase Associated Lipocalin به عنوان فاکتورپیش آگهی پیشرفت نفروپاتی دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 مراجعه کننده به درمانگاه کلیه پژوهشکده غدددانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر عاطفه آموزگار 95
17 بررسی شیوع دیابت، پره - دیابت و سندرم متابولیک دربستگان درجه اول بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 دکتر فریبا علائی شهمیری 94
18 ترسیم نقشه بروندادهای علمی بیماریهای هیپوفیز طی سالهای 2014-1990 دکتر زهرا امامی 94
19 بررسی وضعیت تیامین درافراد مبتلا به افزایش قند خون درحد پیش دیابت دکتر فریبا علائی شهمیری 94
  

دفعات مشاهده: 502 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر